Med i matchen

Som bekant så är arbetslösheten bland ungdomar väldigt höga, så vår målgrupp som vi har fokus på befinner sig i ytterkanten utav utanförskap. Vi vill även med detta projekt att svensk näringsliv och handel att börja arbeta förebyggande och på så sätt få in dessa ungdomar på arbetsmarknaden istället för att endast satsa kortsiktigt på ökad och kostsam säkerhet. Med i matchen vill visa att det är effektivare att arbeta med personer som har det problematiskt, istället för att de ska hamna i utanförskap och som ett naturligt led i detta bli en del av problemet såsom en potentiell belastning för företagen, sig själva och för samhället i stort. Hjälper man dessa till rätta i samhället i ett tidigt skede kan man bespara såväl samhället som individen mycket bekymmer.
Projektet ”Med i Matchen” är ett 3-årigt arvsfondsprojekt. Projektet är en komplettering till övriga arbetsmarknadspolitiska insatser/åtgärder och fortsätter syfta till att, genom en kombination av arbetslivsorientering i sociala moment och praktisk yrkesträning, underlätta för ungdomar med en kriminell bakgrund och/eller tidigare missbrukproblematik samt bristande skolkunskaper att komma in på den reguljära arbetsmarknaden.

Med i matchen är brottsförebyggande verksamhet för ungdomar

Med i matchen är en grundkurs under sex månader med möjlighet till förlängning i de fall det anses nödvändigt. Vidare är projektet uppdelat i två steg och inleds med en allmän introduktion till yrkesträning varvid arbetspraktik tar vid. Tanken är att samtliga deltagare efter avslutad praktik ska erbjudas anställning på den öppna arbetsmarknaden genom de kontakter som X-CONS besitter alternativt på föreningen X-CONS eller dess sociala företag SNOC-X.

 

Med i matchen har gett goda individuella resultat och pågår i skrivande stund. Projektet har gett föreningen och våra medarbetare en ökad kunskap dels om det faktiska läget på arbetsmarknaden, dels om den sociala situation som våra deltagare och många andra ungdomar lever i. Men inte bara detta. Problemen kring arbetslöshet och annat utanförskap går ofta hand i hand med andra problem och många ungdomar försitter tidigt sina chanser att få ett arbete och därmed möjligheterna till att leva ett drägligt liv. Många ungdomars verklighet i dagens svenska samhälle ser allt annat än ljus ut. Av de unga, och unga vuxna, vi möter genom vårt arbete har många redan tidigt fått känna på den alienation som merparten av våra medarbetare upplevt. Ett utanförskap ofta kantat av ett destruktivt leverne kring droger och kriminalitet. Och arbete på den reguljära arbetsmarknaden är lika utsiktslöst som att bibehålla andra normala sociala förhållanden inom ramen för den samhälleliga normen.

Kontaktperson

Antonio Bustinza 070-754 99 20

antonio,bustinza@x-cons.se